صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۸۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۷۹,۴۹۷,۹۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۲,۵۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۲,۵۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۹۲,۵۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۹۹۲,۵۶۸ ۱,۹۹۲,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۹,۴۹۷,۹۲۹
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۹۹۲,۳۵۲ ۱,۹۹۲,۳۵۲ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۹,۲۵۰,۸۳۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۹۹۲,۱۳۶ ۱,۹۹۲,۱۳۶ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۹,۰۰۳,۸۸۱
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۹۹۱,۹۲۱ ۱,۹۹۱,۹۲۱ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۸,۷۵۷,۰۶۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۹۹۱,۷۰۵ ۱,۹۹۱,۷۰۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۸,۵۱۰,۳۷۳
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۹۹۱,۴۸۹ ۱,۹۹۱,۴۸۹ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۸,۲۶۳,۸۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۹۹۱,۲۷۴ ۱,۹۹۱,۲۷۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۸,۰۱۷,۴۰۴
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۹۹۱,۰۵۹ ۱,۹۹۱,۰۵۹ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۷,۷۷۱,۱۲۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۹۹۰,۸۴۴ ۱,۹۹۰,۸۴۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۷,۵۲۴,۹۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۹۹۰,۶۲۸ ۱,۹۹۰,۶۲۸ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۷,۲۷۸,۹۵۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۹۹۰,۴۱۴ ۱,۹۹۰,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۷,۰۳۳,۰۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۹۹۰,۱۹۹ ۱,۹۹۰,۱۹۹ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۶,۷۸۷,۳۳۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۹۸۹,۹۸۴ ۱,۹۸۹,۹۸۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۶,۵۴۱,۷۱۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۹۸۹,۷۶۹ ۱,۹۸۹,۷۶۹ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۶,۲۹۶,۲۳۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۹۸۹,۵۵۵ ۱,۹۸۹,۵۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۶,۰۵۰,۸۹۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱,۹۸۹,۳۴۱ ۱,۹۸۹,۳۴۱ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۷۵,۸۰۵,۶۸۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱,۹۴۹,۸۰۸ ۱,۹۴۹,۸۰۸ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۳۰,۵۷۹,۸۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱,۹۴۹,۵۹۶ ۱,۹۴۹,۵۹۶ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۳۰,۳۳۸,۱۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۱,۹۳۳,۱۲۵ ۱,۹۳۳,۱۲۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۱۱,۴۹۴,۶۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۱,۹۳۲,۹۱۱ ۱,۹۳۲,۹۱۱ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۲۱۱,۲۴۹,۹۷۸