اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/10
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,481,534,235
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,895
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,016,754
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,754
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/10 1,016,895 1,016,754 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,481,534,235
  2 1397/05/09 1,013,261 1,013,125 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,415,567,783
  3 1397/05/08 1,017,590 1,017,447 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,494,127,662
  4 1397/05/07 1,017,171 1,017,028 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,486,511,097
  5 1397/05/06 1,016,687 1,016,543 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,477,706,387
  6 1397/05/05 1,021,271 1,021,120 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,560,901,277
  7 1397/05/04 1,020,788 1,020,637 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,552,119,937
  8 1397/05/03 1,020,305 1,020,155 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,543,349,609
  9 1397/05/02 1,019,823 1,019,673 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,534,590,200
  10 1397/05/01 1,019,367 1,019,216 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,526,291,474
  11 1397/04/31 1,018,883 1,018,732 0 0 19,677 500 1,500 18,177 18,517,496,740
  12 1397/04/30 1,023,807 1,023,647 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,118,659,467
  13 1397/04/29 1,023,415 1,023,255 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,111,331,881
  14 1397/04/28 1,022,964 1,022,804 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,102,912,507
  15 1397/04/27 1,022,514 1,022,354 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,094,503,469
  16 1397/04/26 1,022,105 1,021,945 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,086,862,995
  17 1397/04/25 1,021,819 1,021,659 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,081,524,298
  18 1397/04/24 1,021,434 1,021,127 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,071,586,184
  19 1397/04/23 1,025,941 1,024,927 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,142,565,894
  20 1397/04/22 1,025,597 1,024,583 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,136,137,605