اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,047,442,206
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,019,940
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,018,826
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,018,826
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 1,019,940 1,018,826 0 0 19,677 0 0 19,677 20,047,442,206
  2 1397/04/02 1,019,463 1,018,349 0 0 19,677 0 0 19,677 20,038,043,617
  3 1397/04/01 1,018,871 1,017,760 0 0 19,677 0 0 19,677 20,026,466,934
  4 1397/03/31 1,018,514 1,017,403 0 0 19,677 0 0 19,677 20,019,432,014
  5 1397/03/30 1,018,158 1,017,047 0 0 19,677 0 0 19,677 20,012,430,665
  6 1397/03/29 1,017,670 1,016,562 0 0 19,677 0 0 19,677 20,002,886,904
  7 1397/03/28 1,017,363 1,016,254 0 0 19,677 0 0 19,677 19,996,831,410
  8 1397/03/27 1,017,379 1,016,269 0 0 19,677 0 0 19,677 19,997,123,797
  9 1397/03/26 1,017,329 1,016,229 0 0 19,677 0 0 19,677 19,996,333,665
  10 1397/03/25 1,016,973 1,015,872 0 0 19,677 0 0 19,677 19,989,321,312
  11 1397/03/24 1,016,617 1,015,516 0 0 19,677 0 0 19,677 19,982,317,638
  12 1397/03/23 1,016,261 1,015,161 0 0 19,677 0 0 19,677 19,975,322,629
  13 1397/03/22 1,013,010 1,011,888 0 0 19,677 0 0 19,677 19,910,914,523
  14 1397/03/21 1,014,860 1,013,733 0 0 19,677 0 0 19,677 19,947,233,516
  15 1397/03/20 1,014,352 1,013,226 0 0 19,677 0 0 19,677 19,937,247,780
  16 1397/03/19 1,013,979 1,012,854 0 0 19,677 0 0 19,677 19,929,933,978
  17 1397/03/18 1,013,448 1,012,323 0 0 19,677 0 0 19,677 19,919,474,901
  18 1397/03/17 1,013,096 1,011,971 0 0 19,677 0 0 19,677 19,912,549,357
  19 1397/03/16 1,012,744 1,011,619 0 0 19,677 0 0 19,677 19,905,632,402
  20 1397/03/15 1,012,393 1,011,268 0 0 19,677 0 0 19,677 19,898,724,028
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق