صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۴۴,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۴۴,۹۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۴۴,۹۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲,۰۳۲,۰۸۶ ۲,۰۳۲,۰۸۶ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۹۰۱ ۱۹,۴۳۴ ۲۴۳ ۴۹۳,۷۹۶,۹۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲,۰۳۱,۰۷۷ ۲,۰۳۱,۰۷۷ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۳۲۳,۵۵۱,۸۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲,۰۳۰,۸۶۲ ۲,۰۳۰,۸۶۲ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۳۲۳,۳۰۶,۴۵۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲,۰۳۰,۶۴۸ ۲,۰۳۰,۶۴۸ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۸,۵۳۳ ۱,۱۴۴ ۲,۳۲۳,۰۶۱,۲۴۳