اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,302,591,681
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,033,974
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,031,793
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,025,108
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,033,974 1,031,793 6,685- 0 19,677 0 0 19,677 20,302,591,681
  2 1396/09/20 1,033,574 1,031,255 7,189- 0 19,677 0 0 19,677 20,292,012,675
  3 1396/09/19 1,033,329 1,031,010 6,811- 0 19,677 0 0 19,677 20,287,180,297
  4 1396/09/18 1,032,898 1,030,579 6,800- 0 19,677 0 0 19,677 20,278,704,960
  5 1396/09/17 1,032,696 1,030,377 5,772 0 19,677 0 0 19,677 20,274,735,677
  6 1396/09/16 1,032,390 1,030,071 5,772 0 19,677 0 0 19,677 20,268,714,426
  7 1396/09/15 1,032,084 1,029,766 5,771 0 19,677 0 0 19,677 20,262,701,312
  8 1396/09/14 1,031,779 1,029,461 5,771 0 19,677 0 0 19,677 20,256,696,320
  9 1396/09/13 1,031,272 1,028,954 2,260 0 19,677 0 0 19,677 20,246,727,235
  10 1396/09/12 1,031,014 1,028,770 1,424- 0 19,677 0 0 19,677 20,243,098,282
  11 1396/09/11 1,030,734 1,028,488 2,360- 0 19,677 0 0 19,677 20,237,551,175
  12 1396/09/10 1,030,357 1,028,216 3,796- 0 19,677 0 0 19,677 20,232,197,338
  13 1396/09/09 1,030,069 1,027,928 3,796- 0 19,677 0 0 19,677 20,226,534,598
  14 1396/09/08 1,029,782 1,027,640 3,795- 0 19,677 0 0 19,677 20,220,879,698
  15 1396/09/07 1,029,521 1,027,376 3,812- 0 19,677 0 0 19,677 20,215,675,622
  16 1396/09/06 1,028,999 1,026,854 10,336- 0 19,677 0 0 19,677 20,205,409,663
  17 1396/09/05 1,028,713 1,026,568 10,336- 0 19,677 0 0 19,677 20,199,778,164
  18 1396/09/04 1,028,292 1,026,147 9,803- 0 19,677 0 0 19,677 20,191,496,294
  19 1396/09/03 1,028,007 1,025,862 9,885- 0 19,677 0 0 19,677 20,185,888,365
  20 1396/09/02 1,027,723 1,025,578 9,885- 0 19,677 0 0 19,677 20,180,293,226
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق