اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,177
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,823
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 18,913,753,914
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,040,687
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,040,532
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,040,532
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه‌گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/26 1,040,687 1,040,532 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,913,753,914
  2 1397/09/25 1,040,316 1,040,160 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,906,996,226
  3 1397/09/24 1,039,812 1,039,657 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,897,846,958
  4 1397/09/23 1,039,162 1,039,006 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,886,017,850
  5 1397/09/22 1,038,637 1,038,482 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,876,485,636
  6 1397/09/21 1,038,113 1,037,958 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,866,966,015
  7 1397/09/20 1,036,116 1,035,963 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,830,699,244
  8 1397/09/19 1,035,594 1,035,441 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,821,204,202
  9 1397/09/18 1,039,623 1,039,463 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,894,322,289
  10 1397/09/17 1,038,015 1,037,857 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,865,119,592
  11 1397/09/16 1,037,506 1,037,347 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,855,864,998
  12 1397/09/15 1,036,984 1,036,826 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,846,386,856
  13 1397/09/14 1,036,464 1,036,305 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,836,921,199
  14 1397/09/13 1,038,147 1,037,985 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,867,454,097
  15 1397/09/12 1,037,640 1,037,479 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,858,250,462
  16 1397/09/11 1,037,116 1,036,955 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,848,723,191
  17 1397/09/10 1,036,584 1,036,422 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,839,046,718
  18 1397/09/09 1,036,114 1,035,952 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,830,493,417
  19 1397/09/08 1,035,594 1,035,432 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,821,055,307
  20 1397/09/07 1,035,076 1,034,914 0 0 19,677 0 1,500 18,177 18,811,633,790