اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,086,862,995
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,022,105
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,021,945
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,945
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 1,022,105 1,021,945 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,086,862,995
  2 1397/04/25 1,021,819 1,021,659 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,081,524,298
  3 1397/04/24 1,021,434 1,021,127 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,071,586,184
  4 1397/04/23 1,025,941 1,024,927 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,142,565,894
  5 1397/04/22 1,025,597 1,024,583 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,136,137,605
  6 1397/04/21 1,025,201 1,024,187 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,128,747,523
  7 1397/04/20 1,024,806 1,023,792 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,121,366,239
  8 1397/04/19 1,024,530 1,023,516 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,116,204,993
  9 1397/04/18 1,024,133 1,023,118 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,108,781,490
  10 1397/04/17 1,023,737 1,022,723 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,101,395,966
  11 1397/04/16 1,025,466 1,024,447 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,133,600,544
  12 1397/04/15 1,024,713 1,023,697 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,119,596,396
  13 1397/04/14 1,024,319 1,023,303 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,112,237,283
  14 1397/04/13 1,023,926 1,022,910 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,104,886,947
  15 1397/04/12 1,023,445 1,022,429 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,095,913,456
  16 1397/04/11 1,022,977 1,021,960 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,087,143,440
  17 1397/04/10 1,022,547 1,021,529 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,079,092,678
  18 1397/04/09 1,022,198 1,021,180 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,072,581,696
  19 1397/04/08 1,021,689 1,020,673 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,063,109,895
  20 1397/04/07 1,021,294 1,020,278 0 0 19,677 0 1,000 18,677 19,055,735,118