صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۱۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۸۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۴۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۴۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۴,۴۷۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱,۰۶۴,۴۷۰ ۱,۰۶۴,۴۷۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۳۴۸,۸۶۳,۱۲۱
۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱,۰۶۴,۲۹۴ ۱,۰۶۴,۲۹۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۳۴۵,۶۷۵,۸۹۵
۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱,۰۷۵,۶۷۴ ۱,۰۷۵,۵۳۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۵۴۹,۹۰۵,۷۵۳
۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱,۰۷۵,۳۷۸ ۱,۰۷۵,۲۳۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۵۴۴,۵۳۰,۵۳۸
۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱,۰۷۵,۱۰۴ ۱,۰۷۴,۹۶۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۵۳۹,۵۵۵,۳۵۷
۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱,۰۷۴,۸۶۸ ۱,۰۷۴,۷۲۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۵۳۵,۱۸۰,۲۳۷
۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱,۰۷۲,۶۷۷ ۱,۰۷۲,۵۱۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۹۵,۱۰۴,۲۳۹
۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱,۰۷۲,۳۶۸ ۱,۰۷۲,۲۰۶ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۸۹,۴۹۴,۳۱۶
۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱,۰۷۲,۰۷۱ ۱,۰۷۱,۹۰۹ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۸۴,۰۸۶,۹۳۹
۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱,۰۷۱,۷۷۳ ۱,۰۷۱,۶۱۱ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۷۸,۶۷۶,۹۵۴
۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱,۰۷۱,۴۷۴ ۱,۰۷۱,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۷۳,۲۴۷,۹۳۰
۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱,۰۷۱,۱۷۶ ۱,۰۷۱,۰۱۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۶۷,۸۲۴,۷۰۸
۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱,۰۷۰,۸۸۷ ۱,۰۷۰,۷۲۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۶۲,۵۷۴,۹۶۳
۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱,۰۷۰,۵۷۶ ۱,۰۷۰,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۵۶,۹۱۸,۸۳۹
۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱,۰۷۰,۲۷۸ ۱,۰۷۰,۱۱۷ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۵۱,۵۱۲,۸۳۳
۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۱,۰۶۹,۹۷۵ ۱,۰۶۹,۸۱۳ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۴۵,۹۹۶,۴۵۳
۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۱,۰۶۹,۶۷۸ ۱,۰۶۹,۵۱۷ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۴۰,۶۰۱,۷۹۵
۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱,۰۶۹,۳۸۲ ۱,۰۶۹,۲۲۰ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۳۵,۲۱۲,۸۹۹
۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱,۰۶۹,۰۸۶ ۱,۰۶۸,۹۲۴ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۲۹,۸۲۹,۷۵۷
۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱,۰۶۸,۷۸۷ ۱,۰۶۸,۶۲۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱,۵۰۰ ۱۸,۱۷۷ ۱۹,۴۲۴,۴۰۴,۲۸۹