اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,170,972,491
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,027,249
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,025,104
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,846
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,027,249 1,025,104 7,258- 0 19,677 0 0 19,677 20,170,972,491
  2 1396/08/29 1,027,069 1,024,924 9,217- 0 19,677 0 0 19,677 20,167,432,745
  3 1396/08/28 1,026,926 1,024,742 9,369- 0 19,677 0 0 19,677 20,163,857,878
  4 1396/08/27 1,026,646 1,024,462 9,369- 0 19,677 0 0 19,677 20,158,332,485
  5 1396/08/26 1,026,185 1,024,001 9,162- 0 19,677 0 0 19,677 20,149,266,811
  6 1396/08/25 1,025,905 1,023,721 9,162- 0 19,677 0 0 19,677 20,143,756,901
  7 1396/08/24 1,025,627 1,023,443 9,162- 0 19,677 0 0 19,677 20,138,284,836
  8 1396/08/23 1,025,243 1,023,058 9,091- 0 19,677 0 0 19,677 20,130,716,090
  9 1396/08/22 1,024,714 1,022,907 8,999- 0 19,677 0 0 19,677 20,127,737,280
  10 1396/08/21 1,024,263 1,022,457 8,678- 0 19,677 0 0 19,677 20,118,892,667
  11 1396/08/20 1,023,546 1,021,720 10,338- 0 19,677 0 0 19,677 20,104,375,766
  12 1396/08/19 1,023,248 1,021,422 9,864- 0 19,677 0 0 19,677 20,098,521,592
  13 1396/08/18 1,023,033 1,021,207 9,864- 0 19,677 0 0 19,677 20,094,289,334
  14 1396/08/17 1,022,819 1,020,992 9,864- 0 19,677 0 0 19,677 20,090,063,023
  15 1396/08/16 1,022,450 1,020,528 10,160- 0 19,677 0 0 19,677 20,080,937,533
  16 1396/08/15 1,020,358 1,018,213 9,167- 0 19,677 0 0 19,677 20,035,378,794
  17 1396/08/14 1,019,929 1,017,772 12,220- 0 19,677 0 0 19,677 20,026,702,143
  18 1396/08/13 1,016,181 1,014,520 11,649- 0 19,677 0 0 19,677 19,962,713,396
  19 1396/08/12 1,015,078 1,013,430 11,484- 0 19,677 0 0 19,677 19,941,264,971
  20 1396/08/11 1,014,876 1,013,229 11,485- 0 19,677 0 0 19,677 19,937,298,200
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق