صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۶,۲۱۵,۴۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۷۱,۶۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۱,۶۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۱,۶۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۰۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع صندوق
بادرآمد ثابت با پیش بینی سود(منحل شده)
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱,۶۷۱,۶۶۸ ۱,۶۷۱,۶۶۸ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۰۶,۲۱۵,۴۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۲,۰۴۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۱۹,۶۷۷ ۰ ۴۹۶,۹۲۳,۹۵۴