اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,804,177,639
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,589
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,463
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,463
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : فروغ رئوفی بروجنی ,علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/30 1,007,589 1,006,463 0 0 19,677 0 0 19,677 19,804,177,639
  2 1397/02/29 1,007,264 1,006,137 0 0 19,677 0 0 19,677 19,797,750,348
  3 1397/02/28 1,012,445 1,011,308 4,520- 0 19,677 0 0 19,677 19,899,499,154
  4 1397/02/27 1,012,094 1,010,957 4,520- 0 19,677 0 0 19,677 19,892,593,400
  5 1397/02/26 1,011,743 1,010,606 4,520- 0 19,677 0 0 19,677 19,885,696,370
  6 1397/02/25 1,012,888 1,011,748 10,792- 0 19,677 0 0 19,677 19,908,164,812
  7 1397/02/24 1,014,968 1,013,825 13,331- 0 19,677 0 0 19,677 19,949,024,740
  8 1397/02/23 1,017,243 1,016,095 13,838- 0 19,677 0 0 19,677 19,993,711,103
  9 1397/02/22 1,018,113 1,016,965 16,377- 0 19,677 0 0 19,677 20,010,828,423
  10 1397/02/21 1,018,190 1,017,042 17,266- 0 19,677 0 0 19,677 20,012,341,378
  11 1397/02/20 1,017,843 1,016,696 17,266- 0 19,677 0 0 19,677 20,005,529,225
  12 1397/02/19 1,017,495 1,016,347 17,266- 0 19,677 0 0 19,677 19,998,665,957
  13 1397/02/18 1,016,420 1,015,276 17,267- 0 19,677 0 0 19,677 19,977,584,556
  14 1397/02/17 1,016,656 1,015,510 17,938- 0 19,677 0 0 19,677 19,982,191,376
  15 1397/02/16 1,016,889 1,015,741 17,864- 0 19,677 0 0 19,677 19,986,743,271
  16 1397/02/15 1,017,451 1,016,302 18,160- 0 19,677 0 0 19,677 19,997,773,653
  17 1397/02/14 1,017,116 1,015,968 19,589- 0 19,677 0 0 19,677 19,991,193,109
  18 1397/02/13 1,016,761 1,015,613 19,589- 0 19,677 0 0 19,677 19,984,217,087
  19 1397/02/12 1,016,407 1,015,259 19,589- 0 19,677 0 0 19,677 19,977,249,681
  20 1397/02/11 1,016,656 1,015,507 20,191- 0 19,677 0 0 19,677 19,982,132,291
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق