صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيهاي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند:

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس2 معادل یک درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 200 ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه پانزده در هزار(0/015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه یک در هزار (0/001)از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار تحت تملک صندوق و اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی حداکثر به میزان نصابهای مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه حداکثر2%(دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها امکانپذیر است.

4 کارمزد متولي سالانه سه در هزار (0/003)  از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق حداقل 50 میلیون و حداکثر100 میلیون ریال است.
5 کارمزد مدیر اجرا سالانه یک در هزار (0/001) از درآمدهای قابل تخصیص به امور نیکوکارانه.
6 کارمزد ضامن سودآوري -
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 120 ميليون ريال 
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص دارائيهاي صندوق مي باشد
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 400 ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال ندارد مدير