صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

  هدف از تشکیل این صندوق ها عبارت است از جمع آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن به خرید انواع سپرده بانکی و اوراق مشارکت با درآمد ثابت ،سهام و حق تقدم خرید سهام است و عواید حاصل از سود آن طبق امیدنامه در امور خیرخواهانه خرج میشود. سرمايه‌های اندك نيز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در اين صندوق، در امور نيكوكاري تعیین شده مشاركت كرده و صندوق با تجميع اين سرمايه‌ها می‌تواند اثر قابل توجهي در پيشبرد اهداف نيكوكارانه داشته باشد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل دارایی‌های صندوق
3-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق
4-1-اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
2 سهام،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازاراول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
1-2 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
3-2 سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
4-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
5-2 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
6-2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5%  از کل دارایی های صندوق
3- واحدهای سرمایه­گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.