اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/02/15 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/18 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 06 بهمن1397 تغییرات اساس نامه
1397/07/24 تایید صورتجلسه مجمع 97/06/21 تغییرات اساس نامه
1395/04/02 صورتجلسه مجمع 1394/12/29 صندوق در خصوص تایید صورتهای مالی و تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه