صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۰۶ بهمن۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ تایید صورتجلسه مجمع ۹۷/۰۶/۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صندوق در خصوص تایید صورتهای مالی و تغییر محل اقامت صندوق تغییرات اساس نامه