لیست خبرها

ردیف توضیحات تاریخ
1 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏‌گذاری نیکوکاری‌هنر مورخ 97.03.23 1397/03/23
2 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه1397/03/23 1397/02/30
3 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/10/30 1396/11/29
4 تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 1396/10/30 1396/10/30
5 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 1396/10/25
6 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/03/20 1396/04/10
7 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96.03.20 1396/03/23
8 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری نیکوکاری نیک اندشان هنر مورخ 96.03.20 1396/03/21
9 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر 1396/03/09
10 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 1396/02/20
| 1 | 2 | 3 |
سایز صفحه