صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست