صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع تصفیه به تاریخ 1398/03/25
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست