ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,026 4.96 325 1.65 167 0.87 0 0
اوراق 5,286 25.54 9,258 47.02 5,224 27.43 1,778 9.55
وجه نقد 14,003 67.67 9,812 49.83 13,192 69.27 16,656 89.44
سایر دارایی ها 376 1.81 296 1.5 467 2.45 270 1.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,024 4.95 325 1.65 167 0.87 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد