ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,040 5.02 400 2 359 1.84 0 0
اوراق 5,333 25.74 10,906 54.69 9,448 48.4 2,070 10.77
وجه نقد 13,966 67.41 8,350 41.88 9,197 47.12 16,942 88.16
سایر دارایی ها 378 1.82 281 1.41 513 2.63 204 1.06
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,038 5.01 400 2 359 1.84 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد