ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,084 5.23 2,541 11.99 3,519 17.03 1,353 6.63
اوراق 2,985 14.41 4,812 22.72 9,580 46.36 16,250 79.67
وجه نقد 16,243 78.4 13,351 63.02 7,063 34.18 2,546 12.48
سایر دارایی ها 405 1.95 479 2.26 500 2.42 246 1.2
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,081 5.21 2,541 11.99 3,519 17.03 1,353 6.63
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق