ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,109 5.34 1,346 6.4 1,345 6.34 1,344 6.38
اوراق 4,323 20.83 17,049 81.09 17,517 82.6 17,535 83.22
وجه نقد 14,933 71.97 2,453 11.67 2,187 10.31 2,014 9.56
سایر دارایی ها 383 1.84 174 0.82 155 0.73 174 0.82
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,106 5.33 1,346 6.4 1,345 6.34 1,344 6.38
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق