صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۴۷ ۳.۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۴,۱۱۶ ۲۱.۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۴,۰۳۳ ۷۲.۹۵ ۷,۳۵۳ ۹۹.۴۳ ۲,۰۳۴ ۹۹.۸۴ ۱۵۵ ۱۰۰
سایر دارایی ها ۳۳۶ ۱.۷۴ ۲۰ ۰.۲۸ ۱ ۰.۰۷ ۰ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۴۵ ۳.۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد