ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,094 5.26 1,020 4.79 348 1.66 460 2.27
اوراق 4,873 23.44 14,066 66.06 11,917 56.82 11,908 58.78
وجه نقد 14,433 69.43 5,861 27.52 8,452 40.3 7,723 38.12
سایر دارایی ها 385 1.85 343 1.61 255 1.21 164 0.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,092 5.25 1,020 4.79 348 1.66 460 2.27
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi