ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 912 4.44 5 0.02 16 0.08 15 0.08
اوراق 4,917 23.95 1,995 10.36 2,008 10.5 1,974 10.29
وجه نقد 14,322 69.75 16,849 87.49 16,713 87.41 16,740 87.29
سایر دارایی ها 386 1.88 446 2.31 421 2.2 485 2.53
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 909 4.43 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد