صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۶۴ ۴.۲۲ ۱۵ ۰.۰۷ ۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۰
اوراق ۴,۷۶۴ ۲۳.۲۶ ۱,۹۹۹ ۱۰.۲۸ ۱,۹۴۰ ۹.۸۵ ۰ ۰
وجه نقد ۱۴,۴۷۵ ۷۰.۶۷ ۱۷,۱۰۷ ۸۷.۹۹ ۱۷,۴۵۰ ۸۸.۶۳ ۱۹,۳۶۹ ۹۸.۶۷
سایر دارایی ها ۳۸۲ ۱.۸۶ ۳۳۳ ۱.۷۱ ۲۸۴ ۱.۴۴ ۲۶۰ ۱.۳۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۶۳ ۴.۲۱ ۱۵ ۰.۰۷ ۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد