ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 910 4.39 544 2.52 1,023 4.66 1,460 6.66
اوراق 2,758 13.31 2,624 12.17 2,635 12.02 0 0
وجه نقد 16,646 80.35 18,012 83.52 17,778 81.1 17,920 81.71
سایر دارایی ها 399 1.92 383 1.77 480 2.19 2,549 11.62
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 907 4.38 544 2.52 1,023 4.66 1,460 6.66
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق