صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵ ۱۰۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %