ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/10 0 0 % 1,778 9.55 % 0 0 % 16,656 89.45 % 186 1.45 % 0 0 %
2 1397/05/09 0 0 % 1,720 9.27 % 0 0 % 16,656 89.77 % 177 1.41 % 0 0 %
3 1397/05/08 0 0 % 1,807 9.7 % 0 0 % 16,563 88.89 % 262 1.86 % 0 0 %
4 1397/05/07 0 0 % 1,807 9.7 % 0 0 % 16,563 88.93 % 253 1.36 % 0 0 %
5 1397/05/06 0 0 % 1,806 9.7 % 0 0 % 16,563 88.98 % 245 1.32 % 0 0 %
6 1397/05/05 0 0 % 1,897 10.15 % 0 0 % 16,563 88.58 % 236 1.27 % 0 0 %
7 1397/05/04 0 0 % 1,896 10.15 % 0 0 % 16,563 88.63 % 228 1.22 % 0 0 %
8 1397/05/03 0 0 % 1,895 10.15 % 0 0 % 16,563 88.67 % 219 1.18 % 0 0 %
9 1397/05/02 0 0 % 1,894 10.15 % 0 0 % 16,563 88.72 % 211 1.13 % 0 0 %
10 1397/05/01 0 0 % 1,894 10.15 % 0 0 % 16,563 88.76 % 203 1.09 % 0 0 %