ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/05 0 0 % 0 0 % 0 0 % 19,369 98.67 % 260 1.33 % 0 0 %
2 1397/12/04 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17,572 89.54 % 2,053 10.46 % 0 0 %
3 1397/12/03 0 0 % 2,004 10.11 % 0 0 % 17,502 88.26 % 323 1.63 % 0 0 %
4 1397/12/02 0 0 % 2,003 10.11 % 0 0 % 17,502 88.29 % 318 1.6 % 0 0 %
5 1397/12/01 0 0 % 2,002 10.11 % 0 0 % 17,502 88.31 % 313 1.58 % 0 0 %
6 1397/11/30 0 0 % 2,059 10.39 % 0 0 % 17,401 87.83 % 352 1.78 % 0 0 %
7 1397/11/29 16 0.08 % 2,120 10.73 % 0 0 % 17,401 88.01 % 234 1.18 % 16 0.08 %
8 1397/11/28 15 0.08 % 2,119 10.72 % 0 0 % 17,401 88.04 % 228 1.16 % 15 0.08 %
9 1397/11/27 15 0.08 % 2,119 10.72 % 0 0 % 17,401 88.06 % 223 1.13 % 15 0.08 %
10 1397/11/26 15 0.08 % 2,118 10.72 % 0 0 % 17,401 88.09 % 218 1.11 % 15 0.08 %