ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/26 15 0.08 % 1,974 10.3 % 0 0 % 16,740 87.3 % 445 2.53 % 0 0 %
2 1397/09/25 15 0.08 % 1,975 10.31 % 0 0 % 16,740 87.33 % 436 2.48 % 0 0 %
3 1397/09/24 16 0.09 % 1,974 10.31 % 0 0 % 16,740 87.38 % 427 2.44 % 0 0 %
4 1397/09/23 16 0.09 % 1,971 10.3 % 0 0 % 16,740 87.43 % 418 2.39 % 0 0 %
5 1397/09/22 16 0.09 % 1,970 10.3 % 0 0 % 16,740 87.48 % 408 2.35 % 0 0 %
6 1397/09/21 16 0.09 % 1,969 10.3 % 0 0 % 16,740 87.53 % 399 2.3 % 0 0 %
7 1397/09/20 16 0.09 % 1,941 10.17 % 0 0 % 16,740 87.7 % 390 2.26 % 0 0 %
8 1397/09/19 16 0.09 % 1,940 10.17 % 0 0 % 16,740 87.74 % 381 2.21 % 0 0 %
9 1397/09/18 16 0.09 % 2,022 10.53 % 0 0 % 16,800 87.45 % 372 2.15 % 0 0 %
10 1397/09/17 16 0.09 % 2,001 10.43 % 0 0 % 16,800 87.58 % 363 2.1 % 0 0 %