ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 0 0 % 2,070 10.77 % 0 0 % 16,942 88.16 % 204 1.07 % 0 0 %
2 1397/04/25 0 0 % 2,239 11.65 % 0 0 % 14,411 75.01 % 2,561 13.33 % 0 0 %
3 1397/04/24 0 0 % 4,198 21.87 % 0 0 % 9,070 47.24 % 5,931 30.89 % 0 0 %
4 1397/04/23 398 2.07 % 9,610 49.87 % 0 0 % 9,070 47.07 % 191 1 % 398 2.07 %
5 1397/04/22 398 2.07 % 9,607 49.87 % 0 0 % 9,070 47.09 % 187 0.97 % 398 2.07 %
6 1397/04/21 398 2.07 % 9,603 49.87 % 0 0 % 9,070 47.1 % 183 0.95 % 398 2.07 %
7 1397/04/20 398 2.07 % 9,599 49.87 % 0 0 % 9,070 47.12 % 179 0.93 % 398 2.07 %
8 1397/04/19 398 2.07 % 9,597 49.88 % 0 0 % 9,070 47.14 % 175 0.91 % 398 2.07 %
9 1397/04/18 398 2.07 % 9,593 49.88 % 0 0 % 9,070 47.16 % 171 0.89 % 398 2.07 %
10 1397/04/17 398 2.07 % 9,589 49.88 % 0 0 % 9,070 47.18 % 167 0.87 % 398 2.07 %