ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 1,344 6.38 % 17,535 83.23 % 2,014 9.56 % 174 0.83 % 1,344 6.38 %
2 1396/11/28 1,347 6.39 % 17,527 83.21 % 2,014 9.56 % 174 0.83 % 1,347 6.39 %
3 1396/11/27 1,346 6.4 % 17,520 83.2 % 2,014 9.57 % 175 0.83 % 1,346 6.4 %
4 1396/11/26 1,346 6.4 % 17,512 83.2 % 2,014 9.57 % 175 0.83 % 1,346 6.4 %
5 1396/11/25 1,346 6.4 % 17,504 83.19 % 2,014 9.57 % 175 0.83 % 1,346 6.4 %
6 1396/11/24 1,346 6.4 % 17,497 83.18 % 2,014 9.58 % 175 0.84 % 1,346 6.4 %
7 1396/11/23 1,346 6.33 % 17,489 82.22 % 2,268 10.67 % 167 0.79 % 1,346 6.33 %
8 1396/11/22 1,346 6.33 % 17,488 82.22 % 2,268 10.67 % 167 0.79 % 1,346 6.33 %
9 1396/11/21 1,346 6.33 % 17,480 82.21 % 2,268 10.67 % 167 0.79 % 1,346 6.33 %
10 1396/11/20 1,346 6.34 % 17,469 82.2 % 2,268 10.68 % 167 0.79 % 1,346 6.34 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق