ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/30 1,353 6.63 % 16,250 79.67 % 2,546 12.48 % 246 1.21 % 1,353 6.63 %
2 1396/08/29 1,353 6.64 % 16,247 79.67 % 2,511 12.32 % 280 1.37 % 1,353 6.64 %
3 1396/08/28 1,408 6.91 % 16,237 79.64 % 2,511 12.32 % 230 1.13 % 1,408 6.91 %
4 1396/08/27 1,408 6.91 % 16,231 79.64 % 2,511 12.32 % 230 1.13 % 1,408 6.91 %
5 1396/08/26 1,409 6.92 % 16,221 79.63 % 2,511 12.33 % 229 1.13 % 1,409 6.92 %
6 1396/08/25 1,409 6.92 % 16,216 79.62 % 2,511 12.33 % 229 1.12 % 1,409 6.92 %
7 1396/08/24 1,409 6.92 % 16,210 79.62 % 2,511 12.34 % 228 1.12 % 1,409 6.92 %
8 1396/08/23 1,410 5.54 % 16,201 63.62 % 7,627 29.95 % 226 0.89 % 1,410 5.54 %
9 1396/08/22 1,408 6.92 % 11,086 54.49 % 7,627 37.48 % 225 1.11 % 1,408 6.92 %
10 1396/08/21 1,406 6.92 % 11,081 54.48 % 7,627 37.5 % 223 1.1 % 1,406 6.92 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق