ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/03 1,460 6.66 % 0 0 % 17,920 81.71 % 2,549 11.62 % 1,460 6.66 %
2 1396/07/02 1,460 6.55 % 2,434 10.92 % 17,920 80.39 % 476 2.14 % 1,460 6.55 %
3 1396/07/01 1,461 6.47 % 2,732 12.1 % 17,908 79.31 % 477 2.11 % 1,461 6.47 %
4 1396/06/31 1,461 6.47 % 2,729 12.1 % 17,908 79.36 % 467 2.07 % 1,461 6.47 %
5 1396/06/31 1,461 6.47 % 2,729 12.1 % 17,908 79.36 % 467 2.07 % 1,461 6.47 %
6 1396/06/30 1,461 6.48 % 2,729 12.1 % 17,908 79.39 % 459 2.04 % 1,461 6.48 %
7 1396/06/29 1,461 6.48 % 2,729 12.11 % 17,873 79.27 % 484 2.15 % 1,461 6.48 %
8 1396/06/28 1,340 5.98 % 2,730 12.18 % 17,873 79.73 % 473 2.11 % 1,340 5.98 %
9 1396/06/27 1,339 5.98 % 2,733 12.2 % 17,873 79.76 % 448 2 % 1,339 5.98 %
10 1396/06/26 1,310 5.86 % 2,731 12.21 % 17,873 79.9 % 440 1.97 % 1,310 5.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق