صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰ ۱.۶۱ ۰ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰ ۰.۸۹ ۰ ۲,۴۱۱.۴۷
۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۶۳ (۱.۰۷) ۹۰۱.۶۴ (۹۸.۰۱)
۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۹.۸۸ ۱,۱۵۴.۱۸
۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۱ ۱.۹۶ ۳.۹۴ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۲ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲.۰۲ ۰ ۱۴۸,۲۶۹.۰۳ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۱ ۰.۰۷ ۴ ۳۰.۸۱
۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۱ ۱.۳۱ ۴ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ (۰.۶۸) ۲.۱ (۹۱.۶۳) ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۱ (۰.۲۸) ۳.۹۸ (۶۴.۲۹)
۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۱ ۱.۴۵ ۳.۴۵ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۴۳ ۰ ۳۸۵.۳۶ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۵ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۱ ۱.۲۱ ۴.۰۵ ۸,۰۱۳.۲۸
۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۳ ۰
۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۱ ۰.۷۵ ۴.۰۵ ۱,۴۱۱.۸۱
۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۱ (۰.۱۶) ۴.۰۵ (۴۳.۹۲)
۳۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۴.۰۳ ۲.۰۲
۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۰۵ ۰