صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ %۰.۰۱۷ %۱.۰۷۳
هفته گذشته ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ (۰.۷۲۲)% %۶.۳۲۴
ماه گذشته ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ %۰.۳۵۵ %۱.۸۹۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ %۲.۹۶۳ (۰.۲۶)%
۶ ماه ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ %۶.۷۷ %۲۱.۳۹۷
یک سال اخیر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ %۱۳.۲۷۷ %۶۹.۱۱۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ %۵۹.۵۰۲ %۱۴۹.۱۹۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳۸.۳۹ %۶۵۳۱۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۳۹)% (۹۷.۴۶)%