بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1397/05/09 1397/05/10 %0.358 %2.292
هفته گذشته 1397/05/03 1397/05/10 (0.333)% %13.926
ماه گذشته 1397/04/11 1397/05/10 (0.509)% %12.747
3 ماه اخیر 1397/02/13 1397/05/10 %0.112 %32.409
6 ماه 1396/11/13 1397/05/10 %4.675 %26.309
یک سال اخیر 1396/05/10 1397/05/10 %12.565 %52.245
تا زمان انتشار 1394/05/11 1397/05/10 %49.883 %98.096
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %292.58 %5110
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (9.33)% (2.65)%