صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد دوره مالی 11 ماه و 6 روزه منتهی به 06 اسفند 1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی 11 ماه و 6 روزه منتهی به 06 اسفند 1397 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/12/07 1397/12/07 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به بهمن1397 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به دی1397 دانلود
1397/10/17 1397/10/17 گزارش عملکرد منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/17 1397/10/17 صورت مالی منتهی به 1397/09/30 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1397/10/09 1397/10/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آذر 1397 دانلود
1397/09/17 1397/09/17 گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/09/17 1397/09/17 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1397(حسابرسی شده) دانلود
1397/09/06 1397/09/06 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آبان 1397 دانلود
1397/08/26 1397/08/26 گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/26 1397/08/26 صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 31 شهریور 1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/08/06 1397/08/06 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به مهر1397 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به شهریور 1397 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به مرداد 1397 دانلود
1397/06/04 1397/06/04 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به 10مرداد 1397 دانلود
1397/05/02 1397/05/02 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به تیر 1397 دانلود
1397/05/02 1397/05/02 اظهارنظر حسابرس دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عمکرد منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/05 1397/04/05 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به خرداد 1397 دانلود
1397/03/08 1397/03/08 اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش مدیر اجرا96.12.29 دانلود
1397/03/05 1397/03/05 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به اردیبهشت 1397 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 گزارش عملکرد منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/02 1397/02/02 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به فروردین 1397 دانلود
1397/01/29 1397/01/29 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1397/01/08 1397/01/08 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به اسفند 1396 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به بهمن 1396 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به دی 1396 دانلود
1396/10/17 1396/10/17 گزارش عملکرد منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/12 1396/10/12 صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/09/30 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/10/10 1396/10/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آذر 1396 دانلود
1396/08/14 1396/08/14 صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 96.06.31 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش مدیر اجرا96.06.31 دانلود
1396/07/15 1396/07/15 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/07/15 1396/07/15 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/02/25 1396/02/25 گزارش عملکرد منتهی به 95/12/30 دانلود
1396/02/25 1396/02/25 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد منتهی به 95/12/30 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/11/23 1395/11/23 اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا95/06/31 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/07/28 1395/07/28 گزارش عملکرد منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/07/28 1395/07/28 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/04/23 1395/04/23 گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/22 1395/04/22 اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا دانلود
1395/04/14 1395/04/14 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/03/01 1395/03/01 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/02/13 1395/02/13 گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/30 1395/01/30 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1394/10/19 1394/10/19 گزارش عملکرد منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/19 1394/10/19 صورت مالی منتهی به 1394/09/30 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1394/09/02 1394/09/02 گزارش عملکرد منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/08/26 1394/08/26 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1394/07/27 1394/07/27 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/06/31صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود