صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۱۱ ماه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۱۱ ماه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۱۱ ماه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۱۱ ماه و ۶ روزه منتهی به ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به بهمن۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به دی۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آبان ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به مهر۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به ۱۰مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به تیر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ اظهارنظر حسابرس دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عمکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش مدیر اجرا۹۶.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به بهمن ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به دی ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صورت مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ صورتهای مالی ۶ماهه حسابرسی شده منتهی به ۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش مدیر اجرا۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود