صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش مدیر اجرا۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ گزارش مدیر احرا ۹۶.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ گزارش مدیر اجرا ۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ گزارش مدیر اجرا ۶ ماهه دوم منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ گزارش مدیر اجرا دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ بیانیه سیاست صندوق هنر دانلود