بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/07/30 اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش مدیر اجرا96.06.31 دانلود
1396/07/22 گزارش مدیر احرا 96.06.31 دانلود
1395/11/23 اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا95/06/31 دانلود
1395/08/10 گزارش مدیر اجرا 95/06/31 دانلود
1395/04/22 گزارش مدیر اجرا 6 ماهه دوم منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/04/22 اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا دانلود
1394/09/22 گزارش مدیر اجرا دانلود
1394/07/21 بیانیه سیاست صندوق هنر دانلود