مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 06 بهمن1397 دریافت خبر 1397/12/18
2 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/11/06 دریافت خبر 1397/11/07
3 اعلام اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/11/06
4 آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر 1397/10/22
5 ثبت صورتجلسه مجمع 97/06/21 دریافت خبر 1397/07/24
6 تائید مجمع 1397/06/21 دریافت خبر 1397/07/24
7 آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به تشکیل مجمع در تاریخ 1397/06/21 دریافت خبر 1397/06/10
8 تصویب گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/06/07
9 تصویب گزارش مدیر اجرا دریافت خبر 1397/06/03
10 تغییر کارمزدهای صندوق دریافت خبر 1397/06/03
11 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/06/03
12 تصویب صورتهای مالی 1396/12/29 دریافت خبر 1397/06/03
13 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏‌گذاری نیکوکاری‌هنر مورخ 97.03.23 دریافت خبر 1397/03/23
14 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه1397/03/23 دریافت خبر 1397/02/30
15 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/10/30 دریافت خبر 1396/11/29
16 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/03/20 دریافت خبر 1396/04/10
17 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96.03.20 دریافت خبر 1396/03/23
18 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری نیکوکاری نیک اندشان هنر مورخ 96.03.20 دریافت خبر 1396/03/21
19 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1396/03/09
20 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 دریافت خبر 1396/02/20
21 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 دریافت خبر 1396/01/14
22 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/11/28
23 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/04/06
24 برگزاری مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/03/19
25 دعوت به مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/03/09
26 ثبت صورتجلسه 1394/09/07 صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق از "مختلط" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تغییر نحوه پرداخت منافع صندوق دریافت خبر 1394/10/13
27 مجمع صندوق در تاریخ 1394/09/07 در محل صندوق هنر برگزار گردید دریافت خبر 1394/09/08
28 تشکیل مجمع صندوق جهت تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1394/08/26
29 تشکیل مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1394/02/20