مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به تشکیل مجمع در تاریخ 1397/06/21 دریافت خبر 1397/06/10
2 تصویب گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/06/07
3 تصویب گزارش مدیر اجرا دریافت خبر 1397/06/03
4 تغییر کارمزدهای صندوق دریافت خبر 1397/06/03
5 تصویب صورتهای مالی منتهی به 1396/12/29 دریافت خبر 1397/06/03
6 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏‌گذاری نیکوکاری‌هنر مورخ 97.03.23 دریافت خبر 1397/03/23
7 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه1397/03/23 دریافت خبر 1397/02/30
8 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/10/30 دریافت خبر 1396/11/29
9 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/03/20 دریافت خبر 1396/04/10
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96.03.20 دریافت خبر 1396/03/23
11 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری نیکوکاری نیک اندشان هنر مورخ 96.03.20 دریافت خبر 1396/03/21
12 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1396/03/09
13 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 دریافت خبر 1396/02/20
14 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 دریافت خبر 1396/01/14
15 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/11/28
16 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/04/06
17 برگزاری مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/03/19
18 دعوت به مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/03/09
19 ثبت صورتجلسه 1394/09/07 صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق از "مختلط" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تغییر نحوه پرداخت منافع صندوق دریافت خبر 1394/10/13
20 مجمع صندوق در تاریخ 1394/09/07 در محل صندوق هنر برگزار گردید دریافت خبر 1394/09/08
21 تشکیل مجمع صندوق جهت تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1394/08/26
22 تشکیل مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1394/02/20