صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۴۷۸
RunManagerReports

گزارشات مدیر اجرا

تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
1397/09/03 گزارش مدیر اجرا8 دانلود
1397/05/02 گزارش مدیر اجرا7 دانلود
1397/02/19 گزارش مدیر اجرا6 دانلود
1396/07/22 گزارش مدیر اجرا5 دانلود
1395/09/03 گزارش مدیر اجرا4 دانلود
1395/04/22 گزارش مدیر اجرا3 دانلود
1395/02/07 گزارش مدیر اجرا2 دانلود
1394/09/22 گزارش مدیر اجرا1 دانلود