دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری نیکوکاری نیک اندشان هنر مورخ 96.03.20
منبع -
مقدمه مجمع صندوق با حضور 92 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند: 1-آقای سیدحسین سیدزاده به نمایندگی از صندوق اعتباری هنر به¬عنوان (موسس و مدیر اجرا صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛ 2-خ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست