دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96.03.20
منبع -
مقدمه 3-1- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به 30/12/1395؛ 3-2- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت¬های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛ 3-3- تصویب صورت¬های مالی سالانۀ صندوق منتهی به 30/12/1395؛ 4-3- سایر؛
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست