دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دوره اولیه تصفیه صندوق از تاریخ 1397/12/06
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذران محترم می رساند؛ دوره اولیه تصفیه صندوق از تاریخ 1397/12/06 شروع و مراحل تصفیه مطابق ماده 62 اساسنامه انجام خواهد شد.
متن خبر
پیوست