ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 864 4.22 15 0.07 12 0.06 0 0
اوراق 4,764 23.26 1,999 10.28 1,940 9.85 0 0
وجه نقد 14,475 70.67 17,107 87.99 17,450 88.63 19,369 98.67
سایر دارایی ها 382 1.86 333 1.71 284 1.44 260 1.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 863 4.21 15 0.07 12 0.06 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد