ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 1,055 5.08 388 1.9 402 2 399 1.98
اوراق 5,260 25.35 11,712 57.43 11,527 57.52 11,577 57.41
وجه نقد 14,060 67.76 8,103 39.73 7,938 39.61 7,982 39.58
سایر دارایی ها 372 1.79 190 0.93 172 0.85 205 1.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 1,053 5.07 388 1.9 402 2 399 1.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق