صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/15 1396/11/15 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به دی 1396 دانلود
1396/11/08 1396/11/08 صورت وضعیت پرتفوی صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر منتهی به آذر 1396 دانلود
1396/10/17 1396/10/17 گزارش عملکرد منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/12 1396/10/12 صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/09/30 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/08/14 1396/08/14 صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی شده منتهی به 96.06.31 دانلود
1396/07/15 1396/07/15 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/07/15 1396/07/15 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/02/25 1396/02/25 گزارش عملکرد منتهی به 95/12/30 دانلود
1396/02/25 1396/02/25 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1396/02/03 1396/02/03 گزارش عملکرد منتهی به 95/12/30 دانلود
1396/02/03 1396/02/03 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1395/12/30صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/10/27 1395/10/27 گزارش عملکرد منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/10/27 1395/10/27 صورت های مالی منتهی به 1395/09/30 دانلود
1395/09/03 1395/09/03 گزارش مدیر اجرا 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/07/28 1395/07/28 گزارش عملکرد منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/07/28 1395/07/28 صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/04/23 1395/04/23 گزارش عملکرد منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/14 1395/04/14 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/03/01 1395/03/01 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1395/02/13 1395/02/13 گزارش عملکرد منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/02/07 1395/02/07 گزارش مدیر اجرا 6 ماهه دوم منتهی به 1394/12/29 دانلود
1395/01/30 1395/01/30 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/12/29صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1394/10/19 1394/10/19 گزارش عملکرد منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/10/19 1394/10/19 صورت مالی منتهی به 1394/09/30 صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1394/09/02 1394/09/02 گزارش عملکرد منتهی به 1394/06/31 دانلود
1394/08/26 1394/08/26 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
1394/07/27 1394/07/27 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1394/06/31صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق