مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96/03/20 دریافت خبر 1396/04/10
2 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر مورخ 96.03.20 دریافت خبر 1396/03/23
3 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری نیکوکاری نیک اندشان هنر مورخ 96.03.20 دریافت خبر 1396/03/21
4 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1396/03/09
5 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 دریافت خبر 1396/02/20
6 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/08 دریافت خبر 1396/01/14
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/11/28
8 تایید صورتجلسات مجمع صندوق توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1395/04/06
9 برگزاری مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/03/19
10 دعوت به مجمع سالیانه صندوق نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1395/03/09
11 ثبت صورتجلسه 1394/09/07 صندوق مبنی بر تغییر نوع صندوق از "مختلط" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تغییر نحوه پرداخت منافع صندوق دریافت خبر 1394/10/13
12 مجمع صندوق در تاریخ 1394/09/07 در محل صندوق هنر برگزار گردید دریافت خبر 1394/09/08
13 تشکیل مجمع صندوق جهت تغییر نوع صندوق دریافت خبر 1394/08/26
14 تشکیل مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دریافت خبر 1394/02/20
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق