اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,677
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,323
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,819,145,713
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,901
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,224
قیمت آماری هر واحد (ریال): 998,007
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
حسابرس: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری: علی اسلامی بیدکلی
مدیر ثبت: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/05/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 1,008,901 1,007,224 9,217- 0 19,677 0 0 19,677 19,819,145,713
  2 1396/07/24 1,008,554 1,006,877 9,184- 0 19,677 0 0 19,677 19,812,320,692
  3 1396/07/23 1,008,246 1,006,569 9,184- 0 19,677 0 0 19,677 19,806,253,736
  4 1396/07/22 1,007,872 1,006,196 9,962- 0 19,677 0 0 19,677 19,798,920,537
  5 1396/07/21 1,007,401 1,005,684 10,584- 0 19,677 0 0 19,677 19,788,851,165
  6 1396/07/20 1,007,135 1,005,418 10,584- 0 19,677 0 0 19,677 19,783,609,458
  7 1396/07/19 1,006,869 1,005,152 10,584- 0 19,677 0 0 19,677 19,778,375,181
  8 1396/07/18 1,006,647 1,005,285 10,693- 0 19,677 0 0 19,677 19,780,995,904
  9 1396/07/17 1,006,392 1,005,030 10,900- 0 19,677 0 0 19,677 19,775,969,287
  10 1396/07/16 1,006,047 1,004,980 11,835- 0 19,677 0 0 19,677 19,774,993,164
  11 1396/07/15 1,006,098 1,005,025 10,725- 0 19,677 0 0 19,677 19,775,884,528
  12 1396/07/14 1,005,867 1,004,793 10,486- 0 19,677 0 0 19,677 19,771,311,332
  13 1396/07/13 1,005,539 1,004,465 10,486- 0 19,677 0 0 19,677 19,764,854,016
  14 1396/07/12 1,005,141 1,004,068 10,487- 0 19,677 0 0 19,677 19,757,036,481
  15 1396/07/11 1,004,806 1,003,732 10,149- 0 19,677 0 0 19,677 19,750,431,687
  16 1396/07/10 1,004,505 1,003,431 10,193- 0 19,677 0 0 19,677 19,744,504,608
  17 1396/07/09 1,004,282 1,003,206 10,067- 0 19,677 0 0 19,677 19,740,092,132
  18 1396/07/08 1,003,954 1,002,878 10,067- 0 19,677 0 0 19,677 19,733,632,738
  19 1396/07/07 1,003,626 1,002,550 10,067- 0 19,677 0 0 19,677 19,727,181,284
  20 1396/07/06 1,003,285 1,002,209 10,067- 0 19,677 0 0 19,677 19,720,473,292
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق